برچسب: p.o.s

  • اسامی مخفف

    خیلی سر تیتر این مطلب فکر کردم که چی بنویسم ، آخرس سر اسامی مخفف انتخاب شد 😀 اولش رو با یه خاطره ای شروع کنم تو خونه نشسته بودیم(مجردی) برای یکی از دوستان مهمون اومد که میشد دوست ، دوست ما