برچسب: life is ….

  • life is ….

    life is about making  the right decision and moving on .   درسته که امکان تغییر گذشته و بازگشت به گذشته نیست اما انسان این قدرت رو داره که برای آینده تصمیم گیری کنه و تو مسیر درستی به سوی آینده حرکت کنه