برچسب: هفت نصیحت مولانا

  • هفت نصیحت مولانا

    هفت نصیحت مولانا : گشاده دست باش ، جاری باش ، کمک کن ( مثل رود ) با شفقت و مهربان باش ( مثل خورشید ) اگر کسی اشتباه کرد آن را بپوشان ( مثل شب ) وقتی عصبانی شدی خاموش باش (مثل مرگ ) متواضع باش و کبر نداشته باش ( مثل خاک )…