برچسب: نگرش درست به زندگی

  • نگرش درست به زندگی

    اینگونه نگاه کنید …مرد را به عقلش نه به ثروتش زن را به وفایش نه به جمالش دوست را به محبتش نه به کلامش عاشق را به صبرش نه به ادعایش مال را به برکتش نه به مقدارش خانه را به آرامشش نه به اندازهاش اتومبیل را به کارائیش نه به مدلش غذا را به…