برچسب: قدر زر زرگر شناسد…

  • قدر زر زرگر شناسد…

    مرد جوانی به نزد ذوالنون مصری آمد و شروع کرد به بدگویی از صوفیان.ذوالنون انگشتری را از انگشتش بیرون آورد و به مرد داد و گفت : این انگشتر را به بازار دست فروشان ببر و ببین قیمت آن چقدر است؟! مرد انگشتر را به بازار دستفروشان برد ولی هیچ کس حاضر نشد بیشتر از…