برچسب: حکایتی جالب !!!

  • حکایتی جالب !!!

    حکایتی از زبان مسیح نقل می کنند که بسیار شنیدنی است.   می گویند او این حکایت را بسیار دوست داشت و در موقعیت های    مختلف آن را بیان میکرد. حکایت این است : مردی بود بسیار متمکن و پولدار روزی به کارگرانی برای کار    در باغش نیاز داشت. بنابراین ، پیشکارش را به میدان…