برچسب: تو نیکی کن و به دریا بینداز

  • تو نیکی کن و به دریا بینداز

    یک روز مردی یک ماهی گرفت. بعد دلش به رحم آمد و او را به دریا انداخت. بعد از مدتی گذار آن مرد به شهری افتاد. یک نفر که دنبال کارگر می‌گشت به او گفت: «تو برای من کار می‌کنی؟» مرد غریب گفت: «بله» آن مرد گفت: «بیا با تو چند روزی کار دارم» مرد…