سایز استاندارد کاغذ به میلیمتر و اینچ

سایز استاندارد کاغذ به میلیمتر و اینچ
Format
A series
B series
C series
Size
mm × mm
in × in
mm × mm
in × in
mm × mm
in × in
۰
۸۴۱ × ۱۱۸۹ ۳۳.۱۱ × ۴۶.۸۱ ۱۰۰۰ × ۱۴۱۴ ۳۹.۳۷ × ۵۵.۶۷ ۹۱۷ × ۱۲۹۷ ۳۶.۱۰ × ۵۱.۰۶
۱
۵۹۴ x 841 ۲۳.۳۹ × ۳۳.۱۱ ۷۰۷ × ۱۰۰۰ ۲۷.۸۳ × ۳۹.۳۷ ۶۴۸ × ۹۱۷ ۲۵.۵۱ × ۳۶.۱۰
۲
۴۲۰ × ۵۹۴ ۱۶.۵۴ × ۲۳.۳۹ ۵۰۰ × ۷۰۷ ۱۹.۶۹ × ۲۷.۸۳ ۴۵۸ × ۶۴۸ ۱۸.۰۳ × ۲۵.۵۱
۳
۲۹۷ × ۴۲۰ ۱۱.۶۹ × ۱۶.۵۴ ۳۵۳ × ۵۰۰ ۱۳.۹۰ × ۱۹.۶۹ ۳۲۴ × ۴۵۸ ۱۲.۷۶ × ۱۸.۰۳
۴
۲۱۰ × ۲۹۷ ۸.۲۷ × ۱۱.۶۹ ۲۵۰ × ۳۵۳ ۹.۸۴ × ۱۳.۹۰ ۲۲۹ × ۳۲۴ ۹.۰۲ × ۱۲.۷۶
۵
۱۴۸ × ۲۱۰ ۵.۸۳ × ۸.۲۷ ۱۷۶ × ۲۵۰ ۶.۹۳ × ۹.۸۴ ۱۶۲ × ۲۲۹ ۶.۳۸ × ۹.۰۲
۶
۱۰۵ × ۱۴۸ ۴.۱۳ × ۵.۸۳ ۱۲۵ × ۱۷۶ ۴.۹۲ × ۶.۹۳ ۱۱۴ × ۱۶۲ ۴.۴۹ × ۶.۳۸
۷
۷۴ × ۱۰۵ ۲.۹۱ × ۴.۱۳ ۸۸ × ۱۲۵ ۳.۴۶ × ۴.۹۲ ۸۱ × ۱۱۴ ۳.۱۹ × ۴.۴۹
۸
۵۲ × ۷۴ ۲.۰۵ × ۲.۹۱ ۶۲ × ۸۸ ۲.۴۴ × ۳.۴۶ ۵۷ × ۸۱ ۲.۲۴ × ۳.۱۹
۹
۳۷ × ۵۲ ۱.۴۶ × ۲.۰۵ ۴۴ × ۶۲ ۱.۷۳ × ۲.۴۴ ۴۰ × ۵۷ ۱.۵۷ × ۲.۲۴
۱۰
۲۶ × ۳۷ ۱.۰۲ × ۱.۴۶ ۳۱ × ۴۴ ۱.۲۲ × ۱.۷۳ ۲۸ × ۴۰ ۱.۱۰ × ۱.۵۷

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *